top of page
yy.JPG
1.0 AMAÇ: Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Hastanesinin her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmak yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek yeni işe başlayan ya da birim değiştirenlerin hastaneye yeni birimlerine oryantasyonunu sağlamak, kalite hedeflerine ulaşmada personelin nasıl katkıda bulunabileceği bilincinin yerleştirilmesi amacı ile eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamaktır
2.0 KAPSAM: Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Hastanesinde çalışan tüm personeli kapsar.
3.0 SORUMLULAR: Mesul müdür, Eğitim komitesi, Eğitim hemşiresi
4.0 TANIMLAR:
4.1 Oryantasyon Eğitimi(genel uyum eğitimi): Hastanede yeni göreve başlayan personele verilen ve uyum süresini hızlandırmayı amaçlayan eğitimlerdir.
4.2 Bölüm Uyum Eğitimi; Bölüme yeni başlayan personele bölüm sorumlusu tarafından, bölümün tanıtılması ve bölüme uyumu hızlandırmak amacıyla verilen eğitimlerdir. Bölüm Sorumlusu aynı zamanda uyum eğitim sorumlusudur.
4.3 Hizmet İçi Eğitim: Kurumun Hizmet kalitesi ile hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hastanemizin tüm çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimlerdir.
4.4 Plan dışı eğitimler:Planlanan eğitimler dışında kalite sisteminin işleyişinden yada birimlerin ihtiyaçlarından doğan program değişikliklerinde yapılan eğitimlerdir.
5.0 UYGULAMA:
Amaçları, kurumumuzun temel prensiplerinin, sağlıkta kalite standartlarının tüm personele benimsetilmesidir. Bu kapsamda, personelin değişimlere, gelişmelere ve yeni teknolojilere uyumunun sağlanması, kalite iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda personelin bilgi ve becerilerinin arttırılması, personelin verimlilik kavramı ve verimliliğin arttırılması konusunda bilinçlendirilmesi, personelin mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine yardımcı olunması, hizmet içi eğitimlerin düzenli ve etkin olarak verilmesi hedeflenir.
5.1 Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi:
Eğitim ihtiyacı; Eğitim Hemşireleri tarafından çalışanların istek ve önerileri, anket sonuçları, bir önceki eğitimlerdeki belirlenmiş ihtiyaçlar, teknolojik ve mesleki gelişmeler dikkate alınarak belirlenir. Hastane çalışanları eğitim taleplerini “EĞİTİM TALEP FORMU”na kaydederek eğitim hemşiresine gönderirler. Eğitimler 1 yıllık olarak planlanmaktadır
.EĞİTİMLER;GENEL uyum eğitimi,BÖLÜM uyum eğitimi,ZORUNLU eğitimler, sağlıkcılar için genel uyum eğitimi olarak planlanmıştır. Diğer eğitimler , Biyokimya ,Yatan Hatsa Katları,Görüntüleme,Laboratuar,FTR ve Otelcilik hizmetleri eğitimleri bölüm bazında hazırlanarak planlanmıştır.
Eğitim hemşiresi personellere verilecek olan eğitimi planlayarak eğiticileri, eğitimin zamanını, süresini ve eğitimle ilgili diğer ihtiyaçları temin eder. Eğitim hemşiresi eğitimlerinin planlanan şekilde yürütülmesinden sorumludur.
5.2 Hizmet İçi Eğitim Planının Hazırlanması ve Onaylanması: tespit edilen eğitim ihtiyaçları ve zorunlu olan eğitimler ; Eğitim konuları, Eğitim tarihleri,eğitim sıklığı ve Katılımcılar belirlenerek Eğitim Hemşiresi tarafından yıllık eğitim planı hazırlanır. Hazırlanan eğitim planı Eğitim Hemşiresi tarafından eğitim komitesine sunulur. Eğitim komitesi tarafından uygun bulunan hizmet içi eğitim planı mesul müdür onayından sonra yayınlanarak personel bilgilendirilir.
5.3 Eğitimcilerin Tespiti: Hastane dışından alınacak eğitimi, eğitimciyi ve eğitim kurumunu ,Hastane çalışanlarından eğitimci olarak görevlendirilecek personelleri ve vereceği eğitimleri eğitim hemşiresi ve Eğitim Komitesi belirler.
5.4 Plan Dışı Eğitimler: Planlanan eğitimler dışında kalite sisteminin işleyişinden ya da birimlerin ihtiyaçlarından doğan program değişiklikleri, “PLAN DIŞI EĞİTİM KAYIT FORMU”na kaydedilerek eğitim komitesinin onayına sunulur. Değişiklik uygun bulunursa plan dışı eğitim olarak eğitim planına dâhil edilir.
5.5 Eğitimlerin duyurulması: Onaylanan eğitim Planı EĞİTİM TAKİP PLANI na uygun olarak programlanır ve eğitim yapılacağı zamandan en az 2 gün önce tüm birimlere İç yazışma ile yazılı olarak ilgili birimlerin birim sorumlusuna tebliğ edilir. Eğitim duyuru çıktısı tüm bölümlere dağıtılır.
Eğitim Planına göre İlgili personel planlanan tarihlerde ve saatte eğitimlere katılır. Eğitim sırasında “EĞİTİM KATILIM FORMU”ile alınan katılım imzaları eğitim hemşiresi tarafından dosyalanarak yazılı kayıtları da arşivlenir.
5.6 Birim veya Klinik İçi Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi: Birimlere veya kliniğe özel eğitimler, eğitim hemşiresi ve birim sorumlu hemşiresi ile belirlendikten sonra kliniğin çalışma saatlerine uygun gün ve saat belirlenir. Eğitimler daha çok vaka tartışması şeklindedir, ilgili birimin çalışma standartlarına özel konular şeklinde düzenlenmektedir. Eğitim sırasında alınan katılım imzaları hizmet içi eğitim formu ile birim sorumlusu tarafından kayıt altına alınır ve arşivlenir.
5.7 Oryantasyon Eğitimi: Hastanemize yeni başlayan tüm çalışanlara düzenlenen genel oryantasyon eğitimi eğitim planında belirtilen konuları içermektedir. Anlatılacak konular hastanemiz eğitim hemşiresi tarafından 30 iş günü içerisinde oryantasyon eğitimi olarak organize edilir. Bu bölümde verilecek eğitimlerin konu başlıkları ”GENEL-BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ TAKİP FORMU”nda belirtilmiştir. Belirlenen eğitimler genel uyum eğitimi rehberi ve bölüm uyum eğitimi rehberi eşliğinde eğitim planında belirlenen sorumlular tarafından verilir.
5.8.Bölüm Uyum Eğitimi:Genel oryantasyon eğitimini tamamlayan Ayrıca hastane içinde bir görevde çalışırken farklı bir göreve getirilen personellere birim sorumlusu tarafından işe başladığı gün bölüm uyum eğitimi verilir.oryantasyon eğitiminin tüm kayıtları insan kaynakları birimi tarafından özlük dosyasında arşivlenir.
5.9.Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Eğitimciler eğitim sonunda eğitimin etkinliğini değerlendirir. Bunun için ön test-son test vs. gibi yöntemleri kullanabilir. Eğim etkinliği test, sınav, anket, gözlem, ölçüm, öz değerlendirme v.b yöntemler kullanılarak ölçülür. Eğitim etkinliği ölçümü; eğitim sırasında veya ölçüm yapmak için gerekli görülen zaman geçtikten sonra yapılır. Oryantasyon eğitimi sonrasında eğitim etkinliğini değerlendirmek için eğitimci tarafından gözlem ve görüşmeler yapılarak eğitim etkinliği puanlandırılmış olur.İlgili çalışanın 2 aylık performans değerlendirmesi birim müdürü’nün de puanlandırması sonucunda eğitim ve performans değerlendirme notu belirlenmiş olur. ”GENEL-BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ TAKİP FORMU”birim sorumlusunun değerlendirmesi sonucunda eğitim hemşiresine teslim edilir.Eğitim hemşiresi formu insan kaynakları sorumlusuna çalışanın özlük dosyasına konulmak üzere teslim eder.
Eğitim konularının puanlama sistemi 5 ve üzeri olması hedeflenmiştir.Hedef puana ulaşılamayan eğitimler tekrarlanır.
Birim müdürünün değerlendirme notu <5 ve altında olursa ise işe alım süreci gözden geçirilir.
5.10 Eğitim Göstergelerinin izlenmesi :
5.10.1 Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme oranı : 3 aylık dönemlerde planlan eğitimlerin sayısı ve Plan dahilinde olup gerçekleştirilemeyen eğitimlerin sayıları kalite birimine bildirilir. Kalite Birimi oran hakkında Eğitim hemşiresini bilgilendirir gerekli ise düzeltici önleyici faaliyet başlatılır.
5.10.2 Eğitimlere katılım Oranı : Eğitimin kapsamı dahilinde eğitime katılması gereken personel sayısı Eğitim hemşiresi tarafından belirlenir ve eğitime katılan personel sayısı ile eğitime katılması gereken personel sayısı mail üzerinden kalite birimine bildirilir. Kalite Birimi oran hakkında Eğitim hemşiresini bilgilendirir gerekli ise düzeltici önleyici faaliyet başlatılır.Ayrıca eğitimler gerçekleştirildikten sonra kişi bazında katılım kaydedilerek 3 aylık periyodlarda ilgili çalışanın eğitimlere katılım oranı tespit edilir.6 aylık dönemlerde değerlendirme yapılır değerlendirme sonucunda ilgili çalışanın eğitime katılım oranının %70 ve üzeri olması hedeflenir hedef değerin altında kalan ilgili çalışanlara yazılı uyarı yapılarak gerekli düzeltici önleyici faaliyet başlatılır.
ilgili çalışanlar eğitim komitesince paylaşılması uygun görülen eğitim materyalleri ve kaynak dökümanlara Paylaşım klasöründen-Kalite Birimi içinde eğitimler bölümünden ulaşabilirler.
5.10.3 Eğitimlerin uygulanması
Planlanan eğitimler online eğitim ise Hastane kalite birimi sitesinden online eğitim bölümünden yayınlanır.
Eğitim süresi hakkında tüm personel Watsap üzerinden bilgilendirilir.
Online eğitimlere kullanıcılar hastane tarafından belirlenmiş kullanıcı şifresi dahilinde sisteme giriş yapabilirler
Şifre ile sisteme giriş yapan kullanıcı Eğitime başlamadan önce Öntesti doldurur ,sonrasında eğitimi okur veya izler eğitim sonucunda eğitim sontest çözülerek süreç tamamlanır.
Ön test ve Son test analizleri yapılarak eğitim performansı ölçülür. Ölçüm sonucunda eğitim değerlendirilerek gerekli ise eğitim tekrarlanır.
Son test eğitiminde personelin eğitim başarısı için en az 70 puan ve üzeri not alması gerekmektedir.
70 Puan ve altında not alan personele eğitim hemşiresi tarafından birebir eğitim verilerek kayıt altına alınır.
5.11 HASTA VE HASTA YAKINI EĞİTİMLERİ
Hastanemizde yatarak ve ayaktan tedavi gören hasta ve hasta yakınları için Hasta ve hasta yakını eğitimleri planı düzenlenmiştir.
Eğitimlerin konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.
Basılı ve Görsel Eğitim Araçları (bilgilendirme broşürleri, LCD ekran slaytlar)
Servis Uyum Eğitimi
Hastaya yapılacak Cerrahi müdahale öncesi bilgilendirme eğitimi (ONAM)
Tedavi süresince verilecek eğitim
Taburculuk sonrası evde bakım eğitimi
5.11.1 Eğitim Yönteminin Belirlenmesi: Hastaneye yatış yapılan tüm hastalara eğitim önceliklerine ve eğitim engellerini (fiziksel,zihinsel,hasta yaşı,v.b.)belirlemek için ön değerlendirme yapılır.Eğitim engeli olan hastanın yakınına eğitim verilir.
5.11.2 BASILI VE GÖRSEL EĞİTİM ARAÇLARI:
Hastanemizde sunulan hizmetleri içeren ,çeşitli sağlık konularında hasta hakları ve önemli gün ve haftaları içeren broşürler poliklinik hasta bekleme salonlarında stand şeklinde bulunmaktadır.İsteyen herkes bunlardan yararlanır.
5.11.3 SERVİS UYUM EĞİTİMİ
HEMŞİRE EĞİTİM KRİTERLERİ
Hasta ve dosyası teslim alınması /Hemşire kendisini tanıtması
Dosyadaki kimlik bilgilerinin okunması,Doğru hasta ve doğru dosya olduğundan emin olunması.
Hasta yatağı kullanımı ( tüm pozisyonlar) eğitimi
Hemşire çağrı sistemi kullanımı,amacı ve bulunduğu yerler eğitimi
Yatak Başı oksijen sistemi ve pirizler eğitimi
Hastanın düşme riski açısından alınması gereken tüm önlemler eğitimi
Hekimin günlük visitleri konusunda bilgilendirme eğitimi
Hasta dosyası alınması ve Hastanın odaya götürümesi
Televizyon açma/kapama ve kanal değişimi eğitimi
Refakatçı yatağı kullanımı eğitimi
Refakatçı ve Ziyaretçi uyması gereken kurallar eğitimi
Hasta yemek saatleri konusunda bilgilendirme eğitimi
Hemşire ve Hasta danışmanı tarafından verilen eğitimler Hasta/ Ailesi bilgilendirme ve Eğitim Formu naişlenir.Hasta veya yakınına imzalatıldıktan sonra hasta dosyasına konur.
TEDAVİ SÜRESİNCE VERİLECEK EĞİTİM:
Hastanın Eğitim öncesi “HASTA / HASTA YAKINI EĞİTİM FORMU”doğrultusunda
“EĞİTİM ÖNCESİ DEĞERLENDİRME”si yapılır
“HASTANIN ÖĞRENMESİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER “tespit edilir.
“ENGELLERE ÇÖZÜMLER”bulunur
“EĞİTİM YÖNTEMLERİ”belirlenir
EĞİTİM KONULARI
Kahvaltı Ve Yemek Saatleri
Hasta Ve Yakınlarının Uyması Gereken Kurallar
Hasta Hakları
Ziyaret Saatleri Ve Kuralları
Telefon Kullanımı
Hasta Yatağı Kullanımı
Hemşire Çağrı Sistemi Uygulaması
Tuvalet-Banyo Kullanımı
Hekim Vizitleri
Acil Durum Planı
Tetkik Ve Girişimler
Beslenme, Mobilizasyon, Boşaltım İhtiyaçları
Enfeksiyonların Önlenmesi
El Hijyeni
Hasta Düşmesi
Hastalığın Seyri
Bakım Uyuglamaları Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
İlaçların Kullanımı (İlaç Etkileri,Kullanım Şekli,İlaca Bağlı Uyulması Gereken Diyet)
Sigara Kullanan Hastalar İçin Sigara Yı Bırakma Tavsiye Eğitimi
Taburculuk Sonrası Bakım
Eğitim sonunda yapılan eğitimler “HASTA / HASTA YAKINI EĞİTİM FORMU”na kayıt edilir. Servis hemşiresi hasta ve hasta yakınının imzası alınarak hasta dosyasına konur.
5.11.4 TABURCULUK EĞİTİMİ:
Hastanemizde tedavi gören hastalarımıza ve yakınlarına taburculuk öncesi evde bakım süreciyle ilgili hasta doktoru ve hemşiresi tarafından SBYS Üzerinden“TABURCULUK ÖZETİ FORMU”ile bilgilendirme yapılır
Form İçeriği;
Konulan Teşhis
Fizik Muayene (Önemli Bulgular)
Hastanın Öyküsü (Başvuru Nedeni)
Uygulanan Tedaviler
Hastanın Taburcu Olurken Ki Genel Durumu
Taburculuk sonrasına yönelik hastanın fonksiyonel durumuna göre bakım hedefleri
Taburcu Sonrası Öneriler (Kullanılacak İlaçlar
Taburculuk sonrası bakım hedeflerine yönelik görüşme kim tarafından yapılacağı
Kontrol aralıkları
Hastanın kalacağı ev veya diğer bakım ortamlarına güvenli ve uygun bir şekilde yerleşebilmesi için yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler hakkında bilgi ve eğitim
Özellikli alanlarda yapılması gereken asgari düzenlemelerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme desteği
Yardımcı cihazların kullanması, günlük egzersizlerin uygulanması konusunda eğitim
Taburculuk sonrası hastalarımızın Hastanemiz ile bilgi akışını sağlamak üzere;İletişim.
Bilgileri konularında hasta bilgilendirilir.
5.11.5 İHTİYAÇ HALİNDE VERİLEN CİHAZ VE EĞİTİMLERİ
Havalı Yatak
Aspiratör
O2 Tüpü O2 Konsantratör
Yürümeye Yardımcı cihaz
5.11.6 KAYITLARIN TUTULMASI:
Hastanede tedavi altına alınan hastalarımıza Doktor ve Hemşireler tarafından verilen tüm eğitimler hasta eğitim formu ile kayıt altına alınır. Taburculuk eğitimi formunun bir nüshası hastaya,bir nüshası hasta dosyasında muhafaza edilir.
5.11.7 EĞİTİM KİMLER TARAFINDAN HANGİ SIKLIKLA VERİLİR:
Doktor ve Hemşiresi genel oryantasyon ve tıbbi olaylarla ilgili,
Hasta hakları ve Hastane kuralları eğitimi Hasta yatış sorumlusu tarafından,
Beslenme eğitimleri Diyetisyen tarafından diabet ile ilgili eğitimler hemşiresi tarafından,
taburculuk ve sosyal güvenceyle ilgili kat sekreterleri ve hemşiresi tarafından eğitimler verilmektedir.
Hemşire gözlem ve hasta dosyalarına kayıtlar işlenir. Eğitimler ve bilgilendirmeler günlük, haftalık ve tedavide değişikliğe gidildikçe ihtiyaç ve lüzum üzerine değişim göstermektedir.
re.JPG
bottom of page